رویدادهای مهم

بازدید بازرگانان عمانی از نمایشگاه EXOFY

بازدید گروه بازرگانان عمانی از نمایشگاه EXOFY

گروه بازرگانی عمانی که با محوریت خرید تجهیزات و مصالح ساختمانی وارد ایران شده بودند از شرکت های مستقر در نمایشگاه Exofy دیدن کردند.این بازدید با همراهی مهندس فنایی و مدیران شرکت الکترو کویر یزد برگزار شد .