آدرس نمایشگاه بین المللی EXOFY

ایران، یزد، شهرک صنعتی یزد، میدان سرو، ساختمان مرکز خدمات فناوری کسب و کار استان

۸۹۴۷۱۸۳۹۹۱

کد پستی :

info@exofy.ir

پست الکترونیک :

۰۳۵-۳۷۲۷۵۹۶۲

۶۲ ۹۹ ۰۰۱ ۰۹۱۰

تلفن تماس :

دبیرخانه :