ایجاد نمایشگاه دائمی صنعت، مراودات اقتصادی را تسهیل می‌کند

جناب آقای عظیمــی معاون اقتصادی استاندار یزد

مرکز خدمات فناوری و کســب و کار شهرک صنعتی یزد این روزها به واحد جدیدی مجهز شــده اســت. این واحد که قرار است به صورت دائمی فعالیت کند نمایشگاه صنعت است. فضایی که صاحبان صنایع در آن تولیــدات خود را در معرض دید قرار میدهند و برگزاری تورهای مختلف داخلی و خارجی برای بازدید از این نمایشگاه، فرصت برای معاملات اقتصادی ایجاد خواهد شد. این نمایشگاه بیش از ۹۰ غرفه دارد که در کنار یکدیگر ویترینی از تولیدات صنعتی مختلف استان در حوزه های مختلف هستند و بازدیدکنندگان با تماشای غرفه ها که همچون گالری هنری، تصویری از توانمندی صنعتگران یزدی است، محصول دلخواه خود را انتخاب کرده و با تولیدکننده وارد مراودات اقتصادی میشوند. هر ساله شاهد برپایی نمایشگاه های مختلف صنعت در نقاط محل دائمی نمایشــگاه های استان هستیم، نمایشگاه هایی که مخاطبان خاصی دارند و برگزاری آن در محلــی دور از صنایع، معنا و مفهومی ندارد. ایجاد نمایشــگاه دائمی صنعت در شهرک صنعتی در کنار تسهیل برای ارائه محصولات، شرایط ارتباط بین تولیدکننده و مشتری را نیز تسهیل میکند. نمایشگاه صنعت نشــان دهنده تنوع محصولات استان است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد عقیده دارد که نمایشــگاه دائمی صنعــت واقــع در مرکــز خدمات فناوری و کســب و کار شــهرک صنعتی یزد چشم اندازی زیبا از تولیدات صنایع استان اعم از صنایع کوچک، بزرگ و متوســط است». سید مســعود عظیمــی «می افزایــد: این نمایشــگاه نشان دهنده نوع محصولی اســت که در استان به ویژه در نواحــی و شــهرکهای صنعتی مستقر هستند. این نمایشگاه قطعا نمادی از توانمندی های تولیدات و محصولاتی است که در استان ایجاد میشود.
وی ادامه میدهد: نمایشگاه دائمی صنعت استان واقع در مرکز خدمات فناوری و کســب و کار با بیش از ۹۰ غرفه با طراحی زیبا برای مشارکت شرکتهای کوچک، متوســط و بزرگ ایجاد شده و مورد استقبال نیز واقع شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد میگوید: صاحبان صنایع و تولید کنندگان میتوانند در این محل محصول خود را به صورت عینی در غرفه ها جانمایی و چیدمان کنند تا اگر بازدیدکنندهای از داخل و خارج اســتان و خارج از کشور از این نمایشــگاه بازدید کرد، در کمترین زمــان ممکن، تولیدات صنعتی اســتان را ببیند و با تولید کننده ارتباط برقرار کند.

جناب مهندس فنایی عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی

بازدیــد تورهای مختلف تجــاری از نمایشــگاه دائمی صنعــت در مرکز خدمــات کســب و کار شــهرک صنعتــی یزد نشــان میدهد که این مرکز میتوانــد بهترین مــکان بــرای معرفــی توانمندی هــای صنعتی اســتان باشد. باید از این ظرفیت به نحو مطلوب بهره برداری صورت گیرد و بهترین راهکار در این حوزه، ورود صنعتگران صاحب نام است. عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران و یکی از صنعتگران به نام استان یزد عقیده دارد که نمایشگاه دائمی صنعت ظرفیت بســیار مناسبی برای واحدهای صنعتی-تولیدی است که در نزدیک ترین فاصله به محل تولیــد؛ محصول خود را معرفی کرده و مشتری جذب کنند. مهدی فنایی میافزاید: مرکز خدمات فناوری و کســب و کار اســتان یزد بهترین فضا را برای نمایش توانمندی های صنعتی استان فراهم کرده اســت و صنعتگــران و صاحبان تولید میتوانند از مزایای این نمایشــگاه که مورد بازدید گروه های تجاری داخلی و خارجی قرار میگیــرد، بهره مند گردند. او لازمه این کار را نمایش محصــولات بــه بهترین نحو ممکن و همچنین پرزنت محصول از سوی بازاریان حاضر در نمایشــگاه مطــرح میکند و میافزاید: تولیدات بسیاری در استان وجود دارد که باید بیشــتر شناخته شــوند و این نمایشگاه فرصت را بــرای تولیدکنندگان فراهم میآورد تا خود را به بازار عرضه نزدیک کنند. عضــو هیئت مدیره مرکز خدمات کســب و کار اســتان یزد میگوید: مرکز خدمات کسب و کار در حوزه هــای مختلف از جملــه آموزش، ایجاد نمایشــگاه صنعــت و غیره تــلاش میکند که حمایت هــای لازم را از صاحبان صنایع به عمل آورد و امید است که تولید کنندگان و صنعتگران هم در این مسیر این مرکز را یاری کنند.

جناب آقای عزالدینی مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی یزد

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی یزد با اشــاره فعالیت مرکز خدمات فناوری و کســب و کار در شــهرک صنعتی یــزد میگوید: مدیریت این مجموعه با بخش خصوصی اســت و خدماتی آموزشی، مشــاوره ای و فناوری به شرکتها ارائه میدهد. «ســیدعلی عزالدینی» با اشــاره بــه اینکه یکی از خدمات ایــن مرکز، برپایی نمایشــگاه دائمی صنعت بــرای نشــان دادن ظرفیتهای تولیدی واحدهای صنعتی و تولیدی اســتان است، اضافه میکنــد: صنعتگــران و تولید کنندگان میتوانند از ایــن ظرفیــت نهایت بهره بــرداری را داشــته باشند. وی بــا اینکــه نهادینه کردن و تقویت فرهنگ اســتفاده از مشــاوران تخصصــی ویژه مدیران صنایــع مهمترین هدف برای راه اندازی مرکز فناوری و خدمات کســب و کار است، ادامه میدهد: کمک به رفــع نیازهای فناورانه در تمام بخش ها از جمله وظایف شرکت تعریف شده است. مدیــر عامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی یــزد کمــک بــه رفع نیــاز صنایع و توســعه نــوآوری در این حوزه را ضــروری میدانــد و میگوید: ارتقــای فناوری مســتلزم ایجــاد تنــوع و خلاقیــت در تولید است. وی کمک به توسعه بازار را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان و تصریح کرد: برگزاری دورههای آموزشی، نیازسنجی مســتمر آموزشی، برگزاری تورهــای صنعتی، حمایــت از پایــان نامه های دانشــگاهی مرتبط با توسعه صنعتی و اقتصادی در مقاطع کارشناسی ارشــد و دکترا و برگزاری اســتارت آپهای حوزه صنعت از جمله خدمات و برنامه های حمایتی شرکت شهرک های صنعتی استان از واحدهای کوچک و متوسط است.

جناب اقای فلاح مدیر مرکز آموزشــی تمدن پویا

مرکز خدمات فناوری و کســب و کار یک مرکز از ســازمان صنایع کوچک در سطح ملی است که در همه شهرکهای صنعتی مستقر است تا واحدهای صنعتی بتوانند از خدمات آن بهره بگیرند. مدیریت این مرکز در همه استانها به عهده سازمان صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی است. مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان یزد نیز در ۳ طبقــه با ۱۰۰۰ مترمربع زیربنا شــامل ۱۳۴ واحد ۱ تا ۴ متری احداث شــده اســت که تقریبأ ۵۴ واحد آن واگذار شده و ما بقی در حال واگذاری است. یکی از بخشهای مهم این مرکز، نمایشــگاه دائمی صنعت است که در طبقه همکف قرار گرفته است. این نمایشگاه برای معرفی محصولات تولیدکنندگان و صنعتگران یــزدی هرماه برای یکی از صنایع برپا میشود. دو بازاریاب شامل یک نفر برای واگذاری غرفه و یک نفر نیــز برای بازاریابی تولیدات در این نمایشــگاه مســتقر میشــوند تا ارتباط بین تولیدکنندگان و بازدیدکننــدگان را فراهم کرده و شــرایط برقراری تبادلات اقتصادی را فراهم کنند. گروه های تجاری متفاوتی از این نمایشــگاه بازدید کرده انــد که از جملــه آن ها میتوان بــه گروه های تجاری از کشورهای قطر، ارمنستان، عمان و سوریه اشاره کرد. تولیــد کننــدگان و صاحبان صنایــع میتوانند با کمترین هزینه در این نمایشــگاه محصولات خود را برای بازدیدکنندگان تجاری داخلی و خارجی به نمایش بگذارند. قرار گرفتــن نمایشــگاه دائمی صنعــت در کنار واحدهای تولیدی یکی از مزایای اصلی این نمایشگاه دائمی است که ارتباط بین مشتری و تولیدکنندگان را در کمترین زمان ممکن فراهم میکند. مدیر مرکز آموزشــی “تمدن پویا” میگوید: مرکز خدمات فناوری و کســب و کار اســتان یزد تلاش کرده اســت کــه بهترین خدمات را هــم در حوزه آموزش و هم در حوزه نمایشگاهی به مشتریان خود که صاحبان صنایع هستند، عرضه کند. حسین فلاح میافزاید: با شروع به کار این مرکز در اســتان یزد، با استقبال سردی از سوی صاحبان صنایع روبرو شدیم که از جمله دلایل آن دور بودن از مرکز شــهر و بــی اعتمادی بخــش خصوصی به دولت بــود از این رو قرار شــد هیئت امنایی از صنعتگران شــهرک صنعتی یزد تشکیل شود و با برگزاری جلسات منظم نسبت به رونق بخشیدن به مرکز خدمات کسب و کار اقدام شد. وی ادامــه میدهد: مجموعه تمــدن پویا در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی یزد مسئولیت اموزش واحدهای کارکنان صنعتی را به عهده دارد که با اســتقبال و رضایت خود صاحبان صنایع در حال فعالیت است.