اخبار

بازدید آقای بهمنی از نمایشگاه Exofy

بازدید آقای بهمنی از نمایشگاه Exofy در راستای برنامه ریزی های حقوقی نمایشگاه دایم صنعت …

بازدید آقای بهمنی از نمایشگاه Exofy در راستای برنامه ریزی های حقوقی نمایشگاه دایم صنعت آقای بهمنی از شرکت های مستقر در نمایشگاه بازدید داشتند. در این بازدید که با حضور آقای عظیم نیا همراه بود در خصوص مسایل حقوقی قرارداد های تجاری نمایشگاه بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید در راستای تسهیل مسایل حقوقی نمایشگاه و قراردادهای تجاری با بازرگانان تفاهم نامه با مراکز حقوقی ذیصلاح منعقد گردد. شایان ذکر است آقای بهمنی از سال ۸۱ به عنوان نماینده قوه قضاییه در خصوص مسایل کارفرمایان و کارآفرینان متصدی سمت بوده اند.