کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

شهریور ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

آرمان مینا
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: در حال حاضر انواع سیستم های تصفیه در کشور وجود دارد اما با توجه به پارامترهای مورد نیاز هزینه های بالایی را در پی دارند.

مشخصات فنی

با توجه به کمبود آب به ویژه در استان یزد و همچنین مصرف بالای آب دربخش رنگرزی، امروزه نیاز به سیستمی جهت تصفیه پساب های حاصل از رنگریزی و بازگرداندن آن به چرخه تولید می باشد. با توجه به اهمیت کیفیت آب جهت رنگرزی این سیستم باید به گونه ای باشد که میزان Bod.Cod آب را در حد استانداردهای محیط زیست و میزان سختی آب را تا حد امکان به صفر برساند.

  • برآورد حجم نیاز: به ازای هر واحد صنعتی دارای پسآب
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): بسته به میزان پساب متفاوت است