کارگزار :

شرکت تعاونی راهکار تجارت پویا سورنا – فن بازار منطقه ای استان یزد

مهرماه ۹۸

تاریخ شناسایی نیاز :

زمرد باف
نام متقاضی :
۰۳۵۳۷۲۶۹۸۱۶
شماره تماس :

توضیحات: این دستگاه در حال حاضر از طریق واردات تامین می گردد.

مشخصات فنی

در دستگاه های بافندگی به دلیل سرعت بالای و حرکت های مداوم راپیرها در مسیر هر سیکل صابون هایی جهت نرم کن کردن نوک راپیرها و جلوگیری از صدمه به آن ها وجود دارد.

  • برآورد حجم نیاز شرکت: ۱۵۰ عدد
  • برآورد حجم نیاز صنعت: ۱۲۰۰۰ عدد
  • تخمین ارزش ریالی (به ازای هر واحد): -----